Rekrutacja

Trwa rekrutacja do Przedszkola na rok 2022/23!

Start rekrutacji: od 1 marca 2022 r. – za pośrednictwem poniższego formularza.

OPŁATY W PRZEDSZKOLU W ROKU 2022/23 (dotyczy zarówno nowych dzieci jak i uczęszczających już do przedszkola):

 • czesne w wysokości: 600 zł / mc,
 • +stawka żywieniowa: 12,50 zł osobo/dzień,

Promocja: 100 zł zniżki czesnego na drugie i kolejne dziecko w Ziarenku!


Trwa rekrutacja uzupełniająca do grupy projektowej w projekcie: „Przedszkole Niepubliczne TWP w Szczecinie ZIARENKO”, realizowanego w ramach działania 8.1 RPO WZ 2014-2020 „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej”. Projekt uzyskał dofinansowanie z UE w wysokości 1 270 000 PLN.

Do grupy projektowej pozostały tylko 3 miejsca dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności!


Dokumenty projektowe:


Więcej informacji:


 

  Adres e-mail:

  Dane dziecka

  Imię i nazwisko dziecka:
  Data urodzenia dziecka:
  Nr PESEL dziecka:
  Data rozpoczęcia uczestnictwa:
  Nazwa Szkoły Rejonowej (miejscowość):

  Dane rodzica / opiekuna prawnego

  Imię i nazwisko:
  Numer telefonu:

  Informacje dodatkowe

  Czy wyraża Pani/Pan zgodę na umieszczenie wniosku na liście rezerwowej do końca roku oświatowego 2020/2021? Informujemy, iż wówczas przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz że cofnięcie zgody niema wpływu na zgodność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody (wycofać zgodę można poprzez e-mail: info@ziarenkobielice.edu.pl)

  taknie

  Klauzula informacyjna w związku z rekrutacją dziecka do Przedszkola Ziarenko w Bielicach

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne "Ziarenko" Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Szczecinie, z siedzibą: ul. Jana Pawła II 61a, 74-202 Bielice, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: info@ziarenkobielice.edu.pl, telefonicznie: (91) 44 80 021 lub osobiście w siedzibie placówki.

  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach:
  a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  a. będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Przedszkole powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki będzie również Kancelaria Prawna, która wspiera naszą działalność od strony administracyjno-prawnej.
  b. organ prowadzący tj.: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do czasu zakończenia rekrutacji (nie dłużej niż 3 miesiące od daty zgłoszenia). W przypadku niezakwalifikowania dziecka do placówki, dane zostaną usunięte, wyjątkiem będzie sytuacja gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na umieszczenie Pani/Pana wniosku na liście rezerwowej. Wówczas Pani/Pana dane będą przetwarzane do zakończenia bieżącego roku oświatowego, tj. do dnia 31 sierpnia danego roku.

  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem realizacji zawartej umowy (lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), podanie niniejszych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

  7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

  8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO.

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  10. Posiada Pani/Pan prawo:
  a. dostępu do danych (art. 15 RODO),
  b. do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  c. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  d. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  e. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  f. do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).